Croeso i wefan Gyrfaoedd Meddygol Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Bydd y tudalennau gwe canlynol yn eich helpu, eich cefnogi a'ch tywys fel Meddyg dan Hyfforddiant trwy'ch taith yrfa gan ddechrau ar lefel Sylfaen y ffordd drwodd i ddod yn Ymgynghorydd. Rydym yn wasanaeth gyrfaoedd cyfrinachol a diduedd am ddim.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer o Feddygon nawr yn ceisio gyrfaoedd hyblyg yr un fath â llawer o broffesiynau eraill ac felly rydyn ni wedi datblygu'r tudalennau gwe i'ch helpu chi i'ch cefnogi trwy eich nodau gyrfa tymor byr, canolig a hir.

Er mwyn rhoi gyrfaoedd meddygol yn eu cyd-destun ac i'ch helpu i ddeall y broses, rydym wedi datblygu'r tudalennau gwe o amgylch y model gyrfaoedd canlynol:

 • Hunanasesu (cymryd hanes)
 • Ystyried Opsiynau Gyrfa
 • Penderfynu (gwneud diagnosis manwl)
 • ​Cynllun gweithredu (rhoi cynllun y driniaeth ar waith)

Model "The Roads to Success" (Elton, C. & Reid, J., 2009)

Yn aml nid oes gan Feddygon Prysur lawer o amser i ystyried eu hopsiynau, ac yn aml mae angen gwneud penderfyniadau yn gyflym ac felly rydym wedi cynnwys rhai cyfeiriadau defnyddiol iawn ac adnoddau defnyddiol i gwmpasu pob ongl: i'r rhai sydd eisoes wedi penderfynu ar lwybr gyrfa, y rhai sy'n archwilio'r holl opsiynau neu'n ailfeddwl am eu gyrfa.

Rydym yn dymuno'n dda i chi gyda'ch taith yrfa ac yn cysylltu â ni yn: HEIW.medicalcareers@wales.nhs.uk

Business hours

08:30 - 17:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 585 002

HEIW.MedicalCareers@wales.nhs.uk

Get directions

Cwrs Paratoi ar gyfer Dewis a Dethol Ymgynghorwyr

Mae Deoniaeth Cymru yn cynnig Cwrs Paratoi ar gyfer Dewis a Dethol Ymgynghorwyr i gefnogi hyfforddeion sydd ym mlwyddyn olaf eu hyfforddiant wrth iddynt symud i gam nesaf eu gyrfa

Rhagor o wybodaeth

Ystyried a chynllunio eich gyrfa

Bydd llwyddiant eich gyrfa'n dibynnu ar yr harmoni rhyngoch chi fel unigolyn, eich rôl a'ch gweithle.

Mae bod yn hunanymwybodol a gwybod beth yw eich amcanion personol yn hollbwysig wrth gynllunio a dewis gyrfaoedd yn ddoeth. Rhaid i'ch dewis gyrfa meddygol gyd-fynd ag unrhyw ymrwymiadau eraill sydd gennych, gan gofio bod amcanion gyrfaol personol hefyd yn amrywio.

Ewch i ystyried a chynllunio

Swyddi a cheisiadau

Rhaid bod yn barod am gyfres o newidiadau yn ystod gyrfa feddygol. Mae hyn yn golygu gwybod sut i:

 • Chwilio am y swydd neu'r cyfle gyrfaol cywir,
 • cyflwyno ceisiadau a all arwain at gael lle ar restr fer,
 • gwneud yr argraff orau yn y cyfweliad/asesiad

Defnyddiwch ein hystod o adnoddau i'ch helpu p'un ai eich bod ar fin cyflwyno cais neu eich bod yn y broses o gael eich dewis.

Mwy am swyddi a cheisiadau

Arweiniad gyrfaoedd

Dyma'r nifer mwyaf o strwythurau a phrosesau cefnogi yr ydym erioed wedi eu cynnig, i'ch helpu chi i ddatblygu eich gyrfa trwy gydol eich cyfnod hyfforddi.

Wrth i yrfa mewn meddygaeth ddatblygu, weithiau mae angen cymorth pan fo heriau'n codi, megis:

 • Amheuon yn ystod misoedd cynnar rhaglen hyfforddi newydd
 • Ansicrwydd ynghylch y llwybr yr ydych wedi'i ddewis.
 • Dim cynnig cadarn wedi rownd recriwtio
 • Dim cynnydd gyrfaol ar eich llwybr presennol
 • Newidiadau mewn amgylchiadau personol e.e. iechyd, teulu

Darllenwch fwy am arweiniad gyrfaoedd

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Back to top