Croeso i wefan Gyrfaoedd Meddygol Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Bydd y tudalennau gwe canlynol yn eich helpu, eich cefnogi a'ch tywys fel Meddyg dan Hyfforddiant trwy'ch taith yrfa gan ddechrau ar lefel Sylfaen y ffordd drwodd i ddod yn Ymgynghorydd. Rydym yn wasanaeth gyrfaoedd cyfrinachol a diduedd am ddim.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer o Feddygon nawr yn ceisio gyrfaoedd hyblyg yr un fath â llawer o broffesiynau eraill ac felly rydyn ni wedi datblygu'r tudalennau gwe i'ch helpu chi i'ch cefnogi trwy eich nodau gyrfa tymor byr, canolig a hir.

Er mwyn rhoi gyrfaoedd meddygol yn eu cyd-destun ac i'ch helpu i ddeall y broses, rydym wedi datblygu'r tudalennau gwe o amgylch y model gyrfaoedd canlynol:

 • Hunanasesu (cymryd hanes)
 • Ystyried Opsiynau Gyrfa
 • Penderfynu (gwneud diagnosis manwl)
 • ​Cynllun gweithredu (rhoi cynllun y driniaeth ar waith)

Model "The Roads to Success" (Elton, C. & Reid, J., 2009)

Yn aml nid oes gan Feddygon Prysur lawer o amser i ystyried eu hopsiynau, ac yn aml mae angen gwneud penderfyniadau yn gyflym ac felly rydym wedi cynnwys rhai cyfeiriadau defnyddiol iawn ac adnoddau defnyddiol i gwmpasu pob ongl: i'r rhai sydd eisoes wedi penderfynu ar lwybr gyrfa, y rhai sy'n archwilio'r holl opsiynau neu'n ailfeddwl am eu gyrfa.

Rydym yn dymuno'n dda i chi gyda'ch taith yrfa ac yn cysylltu â ni yn: HEIW.medicalcareers@wales.nhs.uk

Business hours

08:30 - 17:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 585 002

HEIW.MedicalCareers@wales.nhs.uk

Get directions

Cwrs Paratoi ar gyfer Dewis a Dethol Ymgynghorwyr

Mae Deoniaeth Cymru yn cynnig Cwrs Paratoi ar gyfer Dewis a Dethol Ymgynghorwyr i gefnogi hyfforddeion sydd ym mlwyddyn olaf eu hyfforddiant wrth iddynt symud i gam nesaf eu gyrfa

Rhagor o wybodaeth

Ystyried a chynllunio eich gyrfa

Bydd llwyddiant eich gyrfa'n dibynnu ar yr harmoni rhyngoch chi fel unigolyn, eich rôl a'ch gweithle.

Mae bod yn hunanymwybodol a gwybod beth yw eich amcanion personol yn hollbwysig wrth gynllunio a dewis gyrfaoedd yn ddoeth. Rhaid i'ch dewis gyrfa meddygol gyd-fynd ag unrhyw ymrwymiadau eraill sydd gennych, gan gofio bod amcanion gyrfaol personol hefyd yn amrywio.

Ewch i ystyried a chynllunio

Swyddi a cheisiadau

Rhaid bod yn barod am gyfres o newidiadau yn ystod gyrfa feddygol. Mae hyn yn golygu gwybod sut i:

 • Chwilio am y swydd neu'r cyfle gyrfaol cywir,
 • cyflwyno ceisiadau a all arwain at gael lle ar restr fer,
 • gwneud yr argraff orau yn y cyfweliad/asesiad

Defnyddiwch ein hystod o adnoddau i'ch helpu p'un ai eich bod ar fin cyflwyno cais neu eich bod yn y broses o gael eich dewis.

Mwy am swyddi a cheisiadau

Arweiniad gyrfaoedd

Dyma'r nifer mwyaf o strwythurau a phrosesau cefnogi yr ydym erioed wedi eu cynnig, i'ch helpu chi i ddatblygu eich gyrfa trwy gydol eich cyfnod hyfforddi.

Wrth i yrfa mewn meddygaeth ddatblygu, weithiau mae angen cymorth pan fo heriau'n codi, megis:

 • Amheuon yn ystod misoedd cynnar rhaglen hyfforddi newydd
 • Ansicrwydd ynghylch y llwybr yr ydych wedi'i ddewis.
 • Dim cynnig cadarn wedi rownd recriwtio
 • Dim cynnydd gyrfaol ar eich llwybr presennol
 • Newidiadau mewn amgylchiadau personol e.e. iechyd, teulu

Darllenwch fwy am arweiniad gyrfaoedd

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top